Algemene voorwaarden Toilet Direct

Artikel 1 Definities 

 1. Toilet Direct is een Besloten Vennootschap die actief is op het gebied van toilet renovatie. 
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Opdrachtgever) en die gebruikmaakt van de Diensten van Toilet Direct en Toilet Direct de opdracht geeft de Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 6 van dit Artikel. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’,en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,verstaan: Toilet Direct en/of Opdrachtgever.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Toilet Direct en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Toilet Direct zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Toilet Direct en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.  
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Toilet Direct en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende de prefabricatie, renovatie en installatie van toiletten, en geleverde Producten alsmede alle andere door Toilet Direct ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Toilet Direct, te raadplegen via www.toilet-direct.nl

Artikel 2 Identiteit van Toilet Direct

 1. Toilet Direct is bij de KvK geregistreerd onder nummer 86419439 en draagt btw-identificatienummer NL863961149B01. Toilet Direct is gevestigd aan Candelastraat 7b (2441 LR) te Nieuwveen. 
 2. Toilet Direct is per e-mail te bereiken via info@toilet-direct.nl of middels de Website www.toilet-direct.nl en telefonisch op 0172 – 754 053.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Toilet Direct en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Toilet Direct overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Toilet Direct zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Toilet Direct via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. 
 3. Opdrachtgever kan online de configurator invullen. Toilet Direct kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. Vervolgens kan een inmeetafspraak ingepland worden, tijdens deze afspraak wordt de definitieve samenstelling van het toilet bepaald. De Overeenkomst komt pas tot stand door (elektronisch) schriftelijk akkoord van Opdrachtgever op de opdrachtbevestiging van Toilet Direct.
 4. Als Toilet Direct een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Toilet Direct kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Toilet Direct, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Toilet Direct deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Toilet Direct.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Toilet Direct zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  
 2. Toilet Direct heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. Bij het inschakelen van derden zal Toilet Direct de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen.  
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Toilet Direct aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Toilet Direct worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Toilet Direct zijn verstrekt, heeft Toilet Direct het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Toilet Direct zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Opdrachtgever is onder meer verantwoordelijk voor een veilige en stabiele toegang tot de locatie van de werkzaamheden en het toilet. 
 6. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Toilet Direct hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Toilet Direct dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst en meer- en minderwerk 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Toilet Direct en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van meer- of minderwerk. Toilet Direct en Opdrachtgever maken onderling afspraken over de facturering van meer- of minderwerk. 
 3. In ieder geval is sprake van meer- en minderwerk indien:
  1. er sprake is van een wijziging van de opdracht;
  2. Toilet Direct wegens onvoldoende informatie van Opdrachtgever extra werkzaamheden dient te verrichten;
  3. er naar schatting meer dan 10% van de overeenkomst wordt afgeweken; of
  4. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden. 
 4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Dit geldt ook voor het berekenen van minderwerk.
 5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Toilet Direct op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Toilet Direct en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. De Algemene voorwaarden zijn op deze gewijzigde Overeenkomst van toepassing. 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Toilet Direct is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Toilet Direct goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Toilet Direct Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 
 2. Voorts is Toilet Direct bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Toilet Direct niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Toilet Direct en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen en een passende regeling te treffen.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Toilet Direct gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 8 Annulering 

 1. Annulering van de Overeenkomst na (elektronisch) schriftelijk akkoord op de opdrachtbevestiging van Toilet Direct is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen en er nog geen materialen zijn besteld voor de betreffende opdracht.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Toilet Direct. 
 3. Bij annulering na (elektronisch) schriftelijk akkoord op de opdrachtbevestiging is Toilet Direct gerechtigd een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening te brengen, of is Toilet Direct gerechtigd het aantal bestede uren en het bedrag besteed aan materialen ten tijde van annulering in rekening te brengen.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Toilet Direct bevoegd reiskosten in rekening te brengen. 
 2. Naast het overleggen van een offerte heeft Toilet Direct de mogelijkheid om de uitgevoerde Overeenkomst middels nacalculatie in rekening te brengen op basis van het aantal bestede uren, met toepassing van het uurtarief van Toilet Direct, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Toilet Direct heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving en/of iDeal. 50% van het overeengekomen bedrag wordt een maand voor de renovatiedatum gefactureerd, de overige 50% wordt gefactureerd na oplevering. Een gefactureerd bedrag dient binnen 7 (zeven) dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd te zijn voldaan, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 
 5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Toilet Direct mede te delen. 
 6. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van digitale facturering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien Toilet Direct besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Oplevering 

 1. Indien Opdrachtgever en Toilet Direct een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd. 
 2. Indien Opdrachtgever en Toilet Direct een geschatte datum van oplevering zijn overeengekomen, dan wordt het werk rond deze datum opgeleverd. 
 3. Het werk is opgeleverd wanneer Toilet Direct aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk gereed is en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is, behoudens lid 2 en 3, slechts van toepassing op een met de Zakelijke Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Toilet Direct is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 
 3. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de dienstverlening van Toilet Direct.
 4. Indien Toilet Direct voor het uitvoeren van de Overeenkomst afhankelijk is van gegevens van derden, is Toilet Direct niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van de Overeenkomst indien derden desbetreffende gegevens weigeren te verstrekken.  
 5. Toilet Direct is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Toilet Direct, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Toilet Direct om, als een door Toilet Direct ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. 
 6. Toilet Direct is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. Toilet Direct is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13. 
 8. Opdrachtgever vrijwaart Toilet Direct voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 9. Indien Toilet Direct aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Toilet Direct met betrekking tot haar Diensten. 
 10. De aansprakelijkheid van Toilet Direct is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Toilet Direct niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Toilet Direct. 
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door Toilet Direct blijven in het eigendom van Toilet Direct, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald. 
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Toilet Direct door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Toilet Direct zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Toilet Direct verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Toilet Direct te vestigen.  

Artikel 13 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Toilet Direct, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in Lid 1 bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Toilet Direct zelf of een derde, vertraging van verkeer en openbaar vervoer, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Toilet Direct, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Toilet Direct overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten/te declareren uren die Toilet Direct heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie 

 1. Toilet Direct biedt een garantie voor de door haar geleverde zaken tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Toilet Direct de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Toilet Direct te worden gemeld. 
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade. 
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de geleverde zaken door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden. 
 4. De periode van garantie is 2 (twee) jaar vanaf het tijdstip van oplevering, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien Opdrachtgever een beroep doet op bovenstaande garantie en vervolgens blijkt dat de garantie niet van toepassing is, dan is Toilet Direct gerechtigd om voorrijkosten en een standaardvergoeding in rekening te brengen.
 6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Inspecteren van geleverde werkzaamheden

 1. Opdrachtgever is gehouden de geleverde werkzaamheden op het moment van oplevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Toilet Direct te worden gemeld.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Toilet Direct.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Toilet Direct kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Toilet Direct behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Toilet Direct geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend berekeningen, tekeningen en adviezen, blijven eigendom van Toilet Direct en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Toilet Direct worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze bepaling is Toilet Direct gerechtigd schadevergoeding te vorderen. 
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Toilet Direct van gegevens. Opdrachtgever zal Toilet Direct vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@toilet-direct.nl of telefonisch te melden via 0172 – 754 053. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Toilet Direct in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Toilet Direct behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Toilet Direct zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen. 
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.
 3. Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Toilet Direct Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Toilet Direct en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen Toilet Direct en Zakelijke Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.
 3. Alle geschillen die tussen Toilet Direct en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar de Consument zijn of haar woonplaats heeft.